>>ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดลอกหนองข่าชารีน่า บ้านโคกสวรรค์ หมู่ที่ ๔