นโยบายการบริหาร

 

บทนำ

กราบเรียนท่านพ่อแม่พี่น้องในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้าทุก ๆ ท่าน ที่เคารพอย่างสูง รวมถึงผู้ใช้การสนับสนุนทุกท่าน กระผม นายวิรัตน์  สุวอ  ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ต้องขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่าน เป็นอย่างสูง ที่กรุณาให้ความไว้วางใจมอบหมาย ให้กระผมได้เข้ามาบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เพื่อบริหารกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า  ให้เกิดประโยชน์สุขแด่พี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่ง ในขณะเดียวกันต้องขอขอบพระคุณคณะทำงาน ทุก ๆ ท่านที่ทำงานอย่างทุ่มเทและเสียสละ จึงทำให้เกิดวันนี้ได้ จึงต้องขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ นอกจากนี้ขอแสดงความยินดีแก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ที่ผ่านมาการคัดเลือกในการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นจำนวน 14 ท่าน ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

 


 วิสัยทัศน์

                             “ คุณธรรมนำการศึกษา   พัฒนาคุณภาพชิวิต    สู่เศรษฐกิจแบบพอเพียง  ”


พันธกิจ

 1. ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
 2. จัดให้การบริการที่ดี  รวดเร็ว  และก้าวทันเทคโนโลยี
 3. ส่งเสริมการสาธารณสุข
 4. บำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม  แม่น้ำ  ลำคลอง
 5. จัดให้มีและบำรุงรักษา  ถนน  น้ำ  ประปา  ให้ได้มาตรฐาน
 6. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 1. ประชาชนมีการศึกษาทุกคนและจบการศึกษาในระดับสูงขึ้น
 2. ประชาชน  ได้รับการบริการที่รวดเร็ว  ประทับใจ  เน้นความเป็นธรรม
 3. ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
 4. สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
 5. โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและครอบคลุมทุกพื้้นที่
 6. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียงในการดำรงชีพ